Algemene voorwaarden van De Zonnehoek

01 Toepasselijkheid

01.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Zonnehoek., alsmede op alle door De Zonnehoek. met de wederpartij gesloten overeenkomsten.
01.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door De Zonnehoek. niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
01.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden De Zonnehoek. slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
01.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Zonnehoek.: gevestigd aan de Poeldonkweg 5 ´s-Hertogenbosch. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 73250651. Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met De Zonnehoek een overeenkomst is aangegaan, dan wel van De Zonnehoek. een aanbod daartoe heeft ontvangen. Product: alle door De Zonnehoek. verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda’s, binnen- en buitenzonwering & horren. Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

02 Aanbiedingen

02.1 Alle aanbiedingen van De Zonnehoek. zijn vrijblijvend.
02.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van De Zonnehoek zijn eerst na schriftelijke of electronische aanvaarding voor De Zonnehoek bindend.

03 Levering

03.1 Alle producten van De Zonnehoek. worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.
03.2 De Zonnehoek heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.
03.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
03.4 Overschrijding van leveringstermijnen door De Zonnehoek geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.
03.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.
03.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren De Zonnehoek. voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel van haar zekerheid te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.
03.7 De Zonnehoek. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens De Zonnehoek, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

04 Eigendomsvoorbehoud

04.1 De door De Zonnehoek. aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van De Zonnehoek. totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.
04.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens De Zonnehoek., is De Zonnehoek gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
Wederpartij staat De Zonnehoek. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
04.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

05 Prijzen en betalingscondities

05.1 Facturen van De Zonnehoek. dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.
05.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.
05.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.
05.4 Al hetgeen de wederpartij De Zonnehoek is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, danwel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.
05.5 De Zonnehoek is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.
05.6 De Zonnehoek. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

06 Reclames

06.1 Reclames ten aanzien van de door De Zonnehoek geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan De Zonnehoek te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.
06.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens De Zonnehoek., evenals in geval
10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.
06.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

07 Aansprakelijkheid

07.1 In geval van gegronde reclame is De Zonnehoek. slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, danwel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door De Zonnehoek zijn terugontvangen, zulks ter keuze van De Zonnehoek.
07.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van De Zonnehoek voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.

08 Overmacht

08.1 Van overmacht aan de zijde De Zonnehoek is sprake, indien De Zonnehoek. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van De Zonnehoek. als bij derden van wie De Zonnehoek de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van De Zonnehoek ontstaan.
08.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke De Zonnehoek door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
08.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaanmaking van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

09 Ontbinding

09.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens De Zonnehoek rustende verplichting is De Zonnehoek. gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door De Zonnehoek geleden c.q. te lijden schade.

10 Garantie

10.1 Op alle producten geeft De Zonnehoek. 3 jaar garantie vanaf factuurdatum. Met uitzondering van ons horren assortiment, alle binnenzonwering en optrekbanden van geleverde producten. Garantie termijn hiervoor bedraagt 1 jaar. Op al onze Novoferm garagedeuren geven wij 10 jaar garantie, met uitzondering van de electronische aandrijving, hierop geven wij 2 jaar garantie. Op al onze parasols geven wij 1 jaar fabrieksgarantie. Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken met naad. Bij alle zonwering doeken is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beinvloed. In polycarbonaatplaten kan condens ontstaan. Dit is niet te voorkomen, en is geen reden tot vervanging onder garantie. Op alle halogeen en LED lampen word geen garantie gegeven. Binnen de garantietermijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen.
10.2 Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.
10.3 Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen,schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.